Regulamin Programu
Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł

1. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady udziału w programie adresowanym do klientów Spółki WILLBUD (WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k.), którzy polecają oferowane do sprzedaży w WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k., Osiedle Gdynia Wiczlino II Sp. z o.o. oraz Osiedle Janowo Park II Sp. z o.o. nieruchomości nowym klientom. W zamian za polecenia Organizator wypłaca Klientom „nagrodę pieniężną”.
 2. Organizatorem programu jest WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, 81-310 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719262, NIP 5862327977, REGON: 369506340, zwana dalej „Organizatorem”, która zarządza programem.
 3. W programie mogą brać udział tylko Uczestnicy będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osobami prawnymi z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W Programie nie mogą brać udziału:
  1. Pracownicy działu sprzedaży zatrudnieni przez Willbud Spółka Z o.o. Sp. k.
  2. Pracownicy i współpracownicy pośredników w obrocie nieruchomościami, z którymi Spółka podpisała umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  3. Uczestnicy, których dane Spółka posiadała przed dniem zgłoszenia ich w ramach niniejszego programu lub których dane uzyskała od pośredników w obrocie nieruchomościami z którymi Spółka podpisała umowę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 5. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 25.07.2022 r. do odwołania. Terminy odwołania Programu zostanie podany do wiadomości uczestników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej www.willbud.pl
 6. Regulamin dostępny jest na stronie www.willbud.pl, w biurach sprzedaży oraz oddziałach firmy
 7. Adres do korespondencji z Willbud Spółka z o.o. sp. k. w sprawach związanych z programem (zwany dalej „adresem”) jest następujący: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

2. Warunki przystąpienia do Programu:

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest polecenie przez Uczestnika oferowanych do sprzedaży nieruchomości Spółki WILLBUD (WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k, Osiedle Janowo Park II Sp. z o.o., Osiedle Gdynia Wiczlino II Sp. z o.o.) nowemu nabywcy
 2. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Willbud Sp. z o.o. jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu oraz komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z Programem oraz promocją innej działalności WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 5. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” zawiera następujące dane Uczestnika: Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, identyfikator NIP lub PESEL, dane Urzędu Skarbowego któremu podlega Uczestnik, numer telefonu, adres e-mail adres do korespondencji, datę wypełnienia formularza, numer rachunku bankowego, oraz dane Osoby Poleconej: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, nazwa nieruchomości która ma być nabyta, podpis i pieczątkę doradcy sprzedażowego, podpis Uczestnika oraz podpis i zgoda osoby Poleconej na podanie jego danych osobowych i wskazanie nieruchomości, co do której zamierza zawrzeć umowę nabycia nieruchomości lub umowę przedwstępną nabycia nieruchomości.
 6. Formularz Zgłoszeniowy Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” dostępny jest do pobrania w siedzibie WILLBUD Sp. z o.o. sp. k., w biurach sprzedaży oraz na stronie www.willbud.pl.
 7. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę dostarczenia Formularza Zgłoszeniowego Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” przez Uczestnika do biura sprzedaży lub do siedziby Spółki WILLBUD.
 8. Uczestnik może przystąpić do Programu lub od niego odstąpić w dowolnym momencie jego trwania, powiadamiając o tym WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k
 9. WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za błędny, nieczytelny lub nieprawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł”. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo bądź takie, które nie wpłynęły do WILLBUD Sp. z o.o. Sp.k zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w Programie.
 10. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

3. Przyznawanie premii:

 1. W przypadku pozyskania przez Uczestnika dla oferowanych przez WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. , Osiedle Gdynia Wiczlino II Sp. z o.o. lub Osiedle Janowo Park II Sp. z o.o. nieruchomości do sprzedaży, nowego klienta oraz wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego Programu „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” – WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k przyzna nagrodę Uczestnikowi, na zasadach określonych w pt. 3 lit. b) poniżej, w wysokości 3000zł (słownie: trzy tysiące złotych brutto).
 2. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej, o której mowa w lit. a) jest podpisanie przez nowego klienta z WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. , Osiedle Gdynia Wiczlino II Sp. z o.o. lub Osiedle Janowo Park II Sp. z o.o. po dniu określonym w pkt 1 lit. e) Regulaminu, umowy sprzedaży nieruchomości i wpłacenie ze środków własnych lub uzyskanych z kredytu, całej należnej ceny nabycia nieruchomości lub należnego na podstawie zawartej umowy przedwstępnej zadatku oraz I raty ceny.
 3. Wypłaty nagrody pieniężnej dokonuje WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. na rachunek bankowy Uczestnika wskazanego w Formularzu Zgłoszeniowym Programu „Poleć mieszkanie i odbierz 3000 zł” w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków do wypłaty nagrody pieniężnej wskazanych w Konkursie.
 4. Nagroda będzie stanowiła przychód Uczestnika nie związany z prowadzoną przez niego działalnością tzw. Przychód z innych źródeł. Uczestnik zobowiązany jest odprowadzić wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatek do właściwego Urzędu Skarbowego we własnym zakresie. WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k przekaże uczestnikowi w odpowiednim terminie deklarację PIT8.

4. Postanowienia końcowe:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Klientów Programie „Poleć mieszkanie w inwestycji WILLBUD i odbierz 3000 zł” jest WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k.
 2. WILLBUD Sp. z o.o. Sp.k jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, WILLBUD Sp. z o.o. Sp. k. zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.willbud.pl
 4. Willbud Sp. z o.o. Sp. k może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 5. Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego, z wyłączeniem stosowania art. 758 – 764 4 kc
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem oraz realizacja Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg przepisów kpc.

MENU
Dane rejestrowe
WILLBUD SP. Z O.O. SP. K.

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdynia

KRS: 0000719262

NIP: 5862327977

REGON: 369506340

Biura sprzedaży
Willbud Rumia

ul. Dębogórska 132

84-230 Rumiaikona

Pn. - Pt. 10:00 - 18:00

+48 572 36 12 13

[email protected]

Willbud Gdynia

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdyniaikona

Pn. - Pt. 08:30 - 16:00

+48 572 36 12 13

[email protected]

Kontakt

[email protected]

+48 572 36 12 13

Siedziba firmy
Willbud Gdynia

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdynia

+48 572 36 12 13

Wszelkie prawa zastrzeżone

© Willbud

WILLBUD SP. Z O.O. SP. K.

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdynia

KRS: 0000719262

NIP: 5862327977

REGON: 369506340

Biura sprzedaży
Willbud Rumia

ul. Dębogórska 132

84-230 Rumiaikona

Pn. - Pt. 10:00 - 18:00

+48 572 36 12 13

[email protected]

Willbud Gdynia

ul. Śląska 35/37

81-310 Gdyniaikona

Pn. - Pt. 08:30 - 16:00

+48 572 36 12 13

[email protected]

Wszelkie prawa zastrzeżone

© Willbud Polityka prywatnościDokumenty Prawne